Dnes má svátek : Hana

Realizace projektu Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora - dotováno z OPŽP

12. 10. 2013 23:40

Městys Choltice získal grant z Operačního programu Životní prostředí na projekt Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. Práce byly zahájeny 14.října 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručný obsah projektu

V rámci stavby dojde k rekonstrukci hrází a objektů spodních výpustí Chrtnického a Červeného rybníku, jejichž současný havarijní stav (s reálnou možností protržení hrází) zapříčinil nutné snížení vodní hladiny v obou nádržích již v roce 2010. Tímto výrazně negativně ovlivňuje předměty ochrany a celkovou stabilitu EVL a PR Choltická obora.

V rámci oprav hrází dojde k odstranění všech stromů a náletových křovin, včetně pařezů, z návodních stran hrází. Hráze budou rozšířeny v koruně na 3-4 metry a budou na nich vybudovány nové cesty se štětovaným povrchem. Zbylá část hrází bude zatravněna. Na hrázích budou nově osázeny lavičky s výhledem na vodní plochu. Zvýší se tak i rekreační využití hrází obou rybníků.

Nedílnou součástí projektu je také odtěžení sedimentu z obou vodních nádrží.

Obě vodní nádrže jsou propojeny tokem, který bude revitalizován a bude vytvořen mokřadní biotop za účelem iniciace rozvolněného lužního lesa a obnovy bylinného patra.

Cíle projektu

Rekonstrukcí hrází a objektů vodních děl dojde ke zvýšení spektra vodních stanovišť, jež zajistí významné posílení biodiverzity ve střednědobém a dlouhodobém měřítku, zatraktivnění lokality z hlediska estetického, krajinotvorného a historického. Sukcesní omlazení vodních biotopů formou odstranění organického sedimentu a deeutrofizace bude mít za následek snížení trofie vodního prostředí negativně ovlivněného vysokým obsahem živin.

Revitalizace vodního toku, který propojuje obě vodní nádrže, a vytvoření mokřadního biotopu za účelem iniciace rozvolněného lužního lesa a obnovy bylinného patra bude mít následující efekty: prodloužení trasy a dob proběhu vody, obnovení členitosti podélného profilu, zvětšení aktuální zásoby vody v lokalitě, posílení infiltrace, zvětšení zásoby podzemní vody, obnovení přirozené stability koryta a nivy vodního toku, obnovení členitosti a tím ekologické hodnoty, výrazné zvýšení biodiverzity.

Cílem projektu je v první řadě zajistit kontinuálnost vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, vyskytujích se v této evropsky významné lokalitě a přírodní rezervaci.

Aktuální časový harmonogram projektu

 • 1.1.2011  - příprava projektu a žádosti o grant
 • 22.11.2012 - podání žádosti o grant
 • 19.7.2013 - rozhodnutí o přiznání grantu
 • 1.8.2013 - zveřejnění zadávacího řízení na dodavatele stavby
 • 14.10.2013 - zahájení realizace projektu
 • 31.3.2014 - ukončení veškerých odbahňovacích prací
 • 30.4.2014 - ukončení rekonstrukce hrází a spodních výpustí
 • 23.5.2014 - počátek napouštění Chrtnického rybníku a Červeného rybníku
 • 31.5.2014 - ukončení všech dokončovacích prací
 • 31.7.2014 - ukončení administrativy projektu
Revitalizace toku a vytvoření mokřadního biotopu (SO – 02) není časově závislá na jiných stavebních objektech, bude provedena v období od 1.10.2013 do 31. 1.2014

Rozpočet projektu

 • celkem 8 919 523 Kč vč. DPH

z toho 

  • 7 542 623 Kč - realizace stavby - dodavatel POPR s.r.o., Hradec Králové
  • 36 300 Kč - dodavatel výběrového řízení na dodavatele stavby - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
  • 834 910 Kč - projektová příprava, žádost o grant, administrace projektu - Envicons s.r.o., Pardubice
  • 235 950 Kč - technický dozor investora - ŽP PROJEKT s.r.o., Chrudim
  • 229 900 Kč - autorský dozor projektanta - Envicons s.r.o., Pardubice
  • 39 840 Kč - koordinátor BOZP - ing. Miloslav Chaloupka

Všichni dodavatelé byly vybráni v řádných výběrových řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podíl městyse na nákladech projektu

 • 19%

 

 

Image Gallery

{gallery}545{/gallery}