Dnes má svátek : Hana

Městysi Choltice byl prominut odvod dotace ve výši 5 mil. Kč.

21. 11. 2014 20:15

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod dnes rozhodla o prominutí povinnosti odvodu ve výši 5 006 629,65 Kč za porušení rozpočtové kázně.

 

Odvod dotace byl požadován za údajná pochybení při realizaci rekonstrukce renesančního zámku čp. 5 v Cholticích.

 

Vratka byla vyměřena platebním výměrem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dne 21.10.2014 v celkové výši 7.957.570,66 Kč.

 

Z požadované vratky tak nyní zbývá obhájit 2 950 941,01 Kč. Městys Choltice využil svého zákonného práva a podal 20.11.2014 odvolání proti platebnímu výměru k Ministerstvu financí ČR. Bude se tak domáhat zrušení platebního výměru ve zbývající části odvodu.

 

Proti podání odvolání se postavil předseda kontrolního výboru Ing. Jan Málek a členové zastupitelstva Ing. Marie Fižová, Vendula Fižová a Ing. Rudolf Havlík.

Jejich vyjádření - viz. ZÁPIS KV ZE DNE 18.11.2014.

 

Předseda kontrolního výboru Ing. Jan Málek a členové zastupitelstva Ing. Marie Fižová, Vendula Fižová a Ing. Rudolf Havlík upravili své stanovisko po informační schůzce zastupitelů s advokátkami JUDr. Šárkou Veskovou a JUDr. Helenou Vorlovou dne 19.11.2014. Kromě souhlasu s podánám žádosti o prominutí 75% odvodu nyní souhlasí i s podáním odvolání k MF ČR. Pokud Regionální rada promine městysi 75% odvodu, doporučují odvolání vzít zpět a zbylých 25% zaplatit - viz. ZÁPIS KV ZE DNE 20.11.2014.

 

Ke stažení

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ ČÁSTI ODVODU VE VÝŠI 5 006 929,99 kČ

PLATEBNÍ VÝMĚR NA ODVOD

ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU K MF ČR

ŽÁDOST REGIONÁLNÍ RADĚ O PROMINUTÍ ODVODU

ODPOVĚĎ ÚRR NA NÁMITKY

NÁMITKA PROTI PROTOKOLU O KONTROLE

 

O dotaci

Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen kontrolní orgán) zpochybnil využití dotace na akci Rekonstrukce zámku Choltice - Renesanční zámek čp. 5.  Protokol obsahuje výčet 7 zjištění, kde podle kontrolního orgánu městys porušil podmínky smlouvy o přidělení dotace.

 

Obrazek11Kontrolní orgán nám vytýká nízkou podrobnost projektové dokumentace a výkazu výměr, což prý uchazečům o zakázku neumožnilo jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Zpochybněna byla také zadávací dokumentace na stavební práce, za což byla navržena sankce vrácení 100 % dotace na stavební práce, což činí 7,2 mil. Kč. Městys se brání tvrzením, že zadávacího řízení se účastnilo pět uchazečů, v zadávacím řízení nebyly podávány dotazy a nebyly požadovány dodatečné informace. Nebyly podány žádné námitky proti výsledkům výběrového řízení, uchazeči tedy neměli problém zpracovat nabídky. Navíc byla zadávací dokumentace řídícím orgánem kontrolována ihned po ukončení zadávacího řízení a byla řídícím orgánem schválena.

 

Kontrolní orgán dále zpochybnil kvalitu či neprovedení některých stavebních prací. Tyto práce městys reklamuje na stavební firmě. Dále je vytýkáno použití alternativních stavebních prvků (dveře, topná tělesa, obklady) oproti projektové dokumentaci. Vesměs se jedná o prvky lepších parametrů za stejnou cenu. Vytýkáno je také realizování stavebních průzkumů vybranou stavební firmou až v době zahájení stavby. Městys argumentuje tím, že realizace průzkumů vybranou stavební firmou byla již uvedena v žádosti o dotaci podanou v lednu 2010 a řídící orgán tuto žádost takto schválil.

 

P9030538Ve spolupráci s Advokátní kanceláří Veska & Vesková, se kterou má městys smlouvu na právní služby, byla vypracována obsáhlá námitka proti protokolu o kontrole. Námitka byla podána dne 15.8.2014.

 

Se závěrem protokolu, že případ je posouzen jako nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně se sankcí ve výši 7 957 571 Kč (z celkové částky dotace 8 602 779 Kč) plus penále městys nesouhlasí a bude se všemi zákonnými prostředky bránit.

 

 

PRŮBĚH REKONSTRUKCE ZÁMKU CHOLTICE - RENESANČNÍ ZÁMEK ČP. 5.

 
P9030540Městys získal na konci roku 2010 dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severových na akci Rekonstrukce zámku Choltice - Renesanční zámek čp. 5. Smlouva na dotaci byla schválena zastupitelstvem 3.10.2011 a podepsána 18.11.2011. Výše přidělené dotace byla 12 459 tis. Kč, což činilo 92,5% z uznatelných výdajů projektu, z čehož 85% byly finance poskytnuté z EU a 7,5% finance ze státního rozpočtu. Zbylých 7,5% měl hradit městys ze svého rozpočtu, což z celkových nákladů na akci ve výši 13,47 mil. Kč činilo 1,01 mil. Kč. S touto částkou městys počítal ve svém rozpočtu a zavázel se ji v žádosti o dotaci uhradit.
 
Nicméně před podpisem smlouvy, v lednu 2011, byl městys informován, že slíbených 7,5% (tj. 1,01 mil. Kč) ze státního rozpočtu nedostaneme a budeme je muset uhradit ze svého. Tím by podíl městyse na akci stoupl na 15%, tj. 2,02 mil. Kč. Toto bylo v té době pro městys nepřijatelné, další milion jsme neměli. Bylo nutné financovat zateplení školy a opravu střechy školy, opravu zámeckého vikýře, rozjížděl se projekt opravy rybníků Červený a Chrtnický a bylo nutné hradit jednotlivé etapy projektové dokumentace, atd. I na základě doporučení České spořitelny, našeho bankovního domu, zastupitelstvo svým usnesením v únoru 2011 toto navýšení odmítlo. V průběhu roku 2011 pak došlo v posunu v jednání mezi kraji a českou vládou ohledně spoluúčasti státu. Na zářijové osobní schůzce s tehdejším hejtmanem Pk Martínkem jsme byli ubezpečeni, že stát svůj podíl poskytne a podíl městyse zůstane 7,5%. Smlouvu o dotaci schválilo zastupitelstvo 3.10.2011.
 
P9210194Okamžitě jsme začali připravovat výběrová řízení na dodavatele: konzultant zadávací řízení na dodavatele stavby, technický dozor investora, autorský dozor projektanta, archeologický průzkum, restaurátorský průzkum, stavebně historický průzkum a nejdůležitější - dodavatele stavby. Také se předělávala projektová dokumentace, protože památkáři z Národního památkového ústavu rozporovali v původním projektu, který byl součástí žádosti o dotaci, způsob vytápění. Infra panely umístěné ve stropech musely být nahrazeny podlahovým topením. Bylo třeba také rozšířit kapacitu WC, které bylo nedostatečné.
 
První výběrové řízení na dodavatele stavby bylo vyhlášeno 26.12.2011 a termín na podání nabídek končil 16.1.2012.  Na pokyn poskytovatele dotace bylo výběrové řízení zrušeno. V zadávacích podmínkách byly použity smluvní pokuty jako dílčího hodnotícího kriteria, což bylo v rozporu s metodikou poskytovatele dotace schválenou 16.12.2011, tedy 10 dní před vyhlášení VŘ. Dále bylo v zadávacím řízení požadováno předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky, ale zákon předepisoval dobu 5 let.
 
P9210205Druhé výběrové řízení bylo vyhlášeno 8.3.2012 a termín pro podání nabídek končil 26.3.2012. Byl vybrán dodavatel stavby firma LOUČKA Pardubice s.r.o., která vyhrála s cenou 9 595 220 Kč a záruční dobou 120 měsíců a dobou realizace 18 týdnů. Výběrové řízení jsme opět dali ke kontrole kontrolnímu orgánu. Tomu se nelíbilo, že vítězná firma nenacenila některé položky rozpočtu a doporučil zrušit rozhodnutí o výběru a vyzvat firmu k doplnění položek. Toto jsme učinili, firma opravila rozpočet s tím, že se celková cena nezměnila a opět jsme vše dali přezkoumat kontrolnímu orgánu. Nyní už ze strany kontrolního orgánu nebylo námitek a 11.7.2014 zastupitelstvo dodavatele stavby potvrdilo. Smlouva o dílo byla s firmou podepsána 6.8.2012 na celkovou cenu 9 595 220 Kč vč. DPH. Stavební práce začaly okamžitě. Firma se zavázala dokončit stavbu do 11.12.2012. V průběhu stavby byly po odkrytí omítek zjištěny statické poruchy stropu a zdiva. Protože odstranění těchto poruch bylo časově náročné, byl termín dokončení stavebních prací kontrolním orgánem prodloužen do 31.1.2013. Započtením víceprací a méněprací došlo nakonec ke snížení ceny stavebních prací o cca 0,5 mil. Kč na 9 041 486 Kč vč. DPH. Po dokončení stavebních prací probíhalo v jarních měsících roku 2013 vybavování nábytkem a vitrínami.
 
V červnu se již připravovala první expozice a 14.7.2013 byl opravený malý zámek slavnostně otevřen. Od té doby slouží jako stálý výstavní prostor, pokladna a prodejna upomínkových předmětů, WC, zázemí pro kastelána a průvodce a nově také jako přednáškový sál.
 
Aby mohlo být dokončeno financování, musí po skončení akce proběhnout kontrola na řádné využití dotace.
 
PC040449Kontrola byla zahájena 22.10.2013 fyzickou prohlídkou místa, další fyzické kontroly na stavbě proběhly 26.11.2013 a 27.3.2014. Kontrolní orgán si přizval stavebního experta, který poté zpracoval podklady pro protokol o kontrole. Městys po celou dobu řádně spolupracoval, dodával kontrolnímu orgánu požadované dokumenty.
 
Dne 21.7.2014 městys obdržel od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod protokol o kontrole využití dotace na rekonstrukci zámku. Protokol obsahoval výčet 7 zjištění, kde podle kontrolního orgánu městys porušil podmínky smlouvy o přidělení dotace (popis údajných pochybení viz bod projednávaný zastupitelstvem). Závěr protokolu: případ je posouzen jako nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně se sankcí ve výši 7 957 571 Kč a za prodlení s odvodem sankce 1%o z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Přidělená dotace byla celkem 8 602 779 Kč.
 
IMG 7945Starosta ihned informoval zastupitele a sjednal na 30.7.2014 konzultaci s advokátkami JUDr. Vorlovou a JUDr. Veskovou z advokátní kanceláře Veska & Vesková z Hradce Králové. S touto AK má městys smlouvu na právní služby. Lhůta pro podání námitky proti protokolu byla určena do 5.8.2014. Městys 29.7.2014 požádal o prodloužení lhůty do 15.8.2014. Ve středu 6.8.2014 byly po celý den obě advokátky v Cholticích, kde vedly jednání se všemi dodavateli služeb, kteří se podíleli na rekonstrukci čp.5. Cílem jednání bylo získat všechny dostupné informace o průběhu stavby a připravit námitku proti protokolu o kontrole. Večer 6.8.2014 se sešli zastupitelé a byly starostou a advokátkami informováni o problému a seznámeni s dalším postupem. Intenzívní prací advokátní kanceláře a za přispění všech dodavatelů služeb a městyse byla sepsána námitka, která rozporuje většinu nálezů kontrolního orgánu. Námitka byla podána dne 15.8.2014.
 

Image Gallery

{gallery}778{/gallery}