Dnes má svátek : Libor

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2010-2014

12. 6. 2012 7:12

 Ve volební období 2010 - 2014 pracují zastupitelé v těchto funkcích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta

Mgr. Tomáš Bolek

 • je zodpovědný za rozvoj městyse a jeho místních částí
 • zastupuje městys při jednáních a plní funkci statutárního orgánu
 • zodpovídá za veškerou činnost v městysi
 • zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městyse
 • plní úkoly zaměstnavatele
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti městyse
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti
 • svolává a řídí zasedání zastupitelstva městyse
 • řídí a zodpovídá za činnost zastupitelů
 • zastupuje městys při jednáních svazku obcí

Místostarosta

Mgr. Jan Pavlík

 • zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti
 • dohlíží na dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti

Komise školní

předseda Mgr. Jan Pavlík

 • dohlíží na zajišťování potřeb pro rozvoj mládeže předškolního a školního věku
 • členové komise školní: PhDr. Jan Šponer, Ing. Ilona Fialová 

Finanční výbor

předseda Miroslav Šupík

 • kontroluje hospodaření s majetkem městyse a s finančními prostředky
 • podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu městyse
 • navrhuje změny v rozpočtu městyse
 • členové výboru: Ing. Josef Barták, Ing. Miroslav Horák    

Kontrolní výbor

předseda Zdeněk Kolbaba

 • kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse
 • kontroluje hospodaření městyse
 • navrhuje členy komisí pro výběrová řízení
 • členové výboru: Stanislav Houf, Mgr. Václav Čermák

Stavební komise

předseda Ing. Miroslav Horák

 • dohlíží na stavební činnost prováděnou městysem
 • posuzuje žádosti o stavební povolení
 • posuzuje stav obecních staveb a navrhuje potřebná opatření
 • členové komise: Michal Horák, Pavel Vančura

Komise kulturní

předsedkyně Jana Augustinová

 • ve spolupráci s Knihovnou městyse Choltice organizuje kulturní činnost
 • členové komise: Hana Kolářová, Pavel Kváč

Komise pro občanské záležitosti

předsedkyně Hana Kolářová

 • zajišťuje vítání občánků a životní výročí občanů
 • zajišťuje uspokojování potřeb obyvatelů domu pro seniory a domu s chráněnými byty
 • spolupracuje s Klubem důchodců
 • členky komise: Jana Koláčná, Dagmar Heblíková

Komise sportovní

předseda Pavel Kváč

 • spolupracuje se sportovními kluby, oddíly a zájmovými sdruženími
 • zpracovává plán sportovních akcí
 • členové komise: Richard Peml, Pavel Kožený

Komise pořádková

 předseda Pavel Vančura

 • dohlíží na pořádek a využívání veřejných prostranství městyse
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek
 • spolupracuje s přestupkovou komisí při Městském úřadě Přelouč
 • členové komise: Jan Čermák (r. 1944), PhDr. Jan Šponer

Komise pro informace

 předseda Bc. Lukáš Sůra

 • zpracovává zápisy z porad a zasedání zastupitelstva a dohlíží na jejich zveřejňování
 • připravuje Choltický zpravodaj
 • dohlíží na kvalitu webovských stránek městyse
 • předává občanům vhodným způsobem informace o dění v městysi
 • zajišťuje prezentaci a propagaci městyse
 • členové komise: Milan Barvíř, Bc. Blanka Barvířová, Vendula Fižová

Komise pro památky

předsedkyně Ing. Marie Fižová

 • zpracovává návrhy na využití zámeckého areálu
 • dohlíží na provoz muzea
 • dohlíží na památky zapsané v ÚSP ministerstva kultury a na další drobné památky
 • členky komise: Marie Marková, Jitka Niklasová

Komise pro životní prostředí

předseda František Peml

 • dohlíží na ochranu životního prostředí
 • dohlíží na hospodaření v obecních lesích a rybnících
 • členové komise: Pavel Perner, Pavel Mňuk

Osadní výbor Ledec

předseda Jakub Kopecký

 • pomáhá spravovat místní části Ledec a Podhorky
 • předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje místních částí
 • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu k rozhodnutí, pokud se týkají místních částí
 • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaných občany místních částí, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce