Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2017

14. 4. 2017 15:51

V pondělí 24. dubna 2017 se koná 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2017. Zasedání se koná v Zámecké restauraci v Cholticích od 18 hodin.

 

I N F O R M A C E

o konání 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2017

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání:      pondělí 24. dubna 2017 od 18:00 hod.

Místo konání:         Choltice, Zámecká restaurace

 

Navržený program:

1. Zahájení

2. Informace o probíhajících a uskutečněných stavebních akcích

3. Rozpočtové opatření č. 2/2017

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014070/VB/1 – Choltice – knn – p. Čermák

5. Záležitosti choltické kroniky

6. Delegování zástupce městyse na valnou hromadu VAK Pardubice a.s.

7 Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

8. Různé

 Zveřejněno 14.4.2017

 

Návrh na dodatečné doplnění programu zasedání:

9. Prezentace nového praktického lékaře v Cholticích MUDr. Libora Hemžského

10. Prezentace záměru zřízení Centra denních služeb v Cholticích

 

 Zveřejněno 20.4.2017

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta