Dnes má svátek : Alois

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání dne 26.6.2017

1. 7. 2017 7:48

Čtvrté zasedání zastupitelstva v roce 2017 se konalo v pondělí 26.6.2017 a než bude zveřejněn zápis ze zasedání, zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům.

Přehled zásadních rozhodnutí zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném dne 26.6.2017

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích.

Rekonstrukce ulice u Obory - stavbu realizuje firma Colas CZ, a.s. Stavba byla zahájena 13. 4. 2017 a dokončení bude 30. 6. 2017.

Chodníky v Nádražní a před Terezou – jsou hotové

Průzkum vrtu na koupališti – cena průzkumu 29 tis. Kč. Probíhá

Statický průzkum mostku v Ledci – cena cca 30 tis. Kč – doporučeno omezení na 6t

Odstranění plísní ve 3 bytech DCHB 260 – odstranění a přemalování ostění a stěn proběhlo

Přespárování okenních spár ve 3 bytech DCHB 260 – proběhne v letních měsících

Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení v kuchyni ZŠ Choltice - Kuchyně získá klimatizaci – výměna vzduchu s vyhříváním a nové osvětlení. Práce začnou zkraje letních prázdnin a hotovo bude do konce prázdnin. Předání staveniště 27.6.2017

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Choltice - Zahájení 1.7.2017, dokončení 20.8.2017.

Rekonstrukce střechy zámku – jižní křídlo 1. etapa - Zahájení 1.7.2017, dokončení 31.8.2017.

Meditační sezení u Glicerdy - probíhá

Opravy chodníků – dílčí - probíhá

Dokončuje se projekt rekonstrukce chodníků a zastávek od nám. Sv. Trojice do Nádražní ul.

SDH projednává návrh studie rekonstrukce zbrojnice.

TJ Slavoj projednává návrh studie rekonstrukce budovy kabin a hospody.

 

Plán stavebních akcí na rok 2017 je uveden na webu www.choltice.cz v sekci Pro občany/správa majetku/stavební akce.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2016 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2016 bez výhrad. Starosta informoval, že městys má pro letošní rok schváleny příjmy ve výši 24 109 tis. Kč a výdaje ve výši 25 013 tis. Kč. Stav financí na bankovních účtech městyse k 31.5.2017 je 3 671 805 Kč. Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2016. Městys v roce 2016 hospodařil s příjmy ve výši 25 698 tis. Kč a s výdaji ve výši 26 342 tis. Kč. Hospodaření tedy skončilo schodkem 644 tis. Kč, který byl kryt přebytky vlastních prostředků z minulých let. Konečný zůstatek na účtech městyse činil k 31. 12. 2016 částku 3 122 tis. Kč. V roce 2015 to bylo 2 163 tis. Kč. Úvěr byl vyčerpán v souladu s podmínkami banky na ulici Severní. V roce 2014 na ulice Hellichova, U Školy a na kanalizaci v těchto ulicích. Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 27.10.2016 a 30. 5. 2017. Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání a závěrečný účet byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse. Celoroční hospodaření městyse bude tedy schváleno bez výhrad.

 

Rozpočet, rozpočtová opatření a zprávy auditu jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/dokumenty městyse/rozpočet městyse.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice za rok 2016 a účetní závěrku MŠ Choltice za rok 2016. Starosta seznámil přítomné s účetními závěrkami ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2016. MŠ hospodařila v roce 2016 s částkou 4 695 tis. Kč a její hospodaření skončilo s výsledkem hospodaření 151 792 Kč, který bude rozdělen 20 % do fondu odměn 30 358Kč) a 80 % do rezervního fondu (121 434 Kč). MŠ má neinv. příspěvek 540 000 Kč. ZŠ v roce 2016 hospodařila s částkou 15 116 tis. Kč a skončila s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti 4 181,54 Kč, který bude rozdělen 20 % do fondu odměn (800 Kč) a 80 % do rezervního fondu (3 381,54Kč). Hospodaření ZŠ v doplňkové činnosti skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 3 075,61 Kč, který bude rozdělen 20 % do fondu odměn (600 Kč) a 80 % do rezervního fondu (2 475,61 Kč). ZŠ dostala v roce 2016 od městyse neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 896 000 Kč. Starosta zároveň uvedl, že hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření škol žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí.  ZŠ a MŠ – na podzim budeme řešit školské obvody a převod budovy na školy.

 

Účetní závěrky škol jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/dokumenty městyse/rozpočty příspěvkových organizací.

 

Přijetí kontokorentního úvěru. Tento bod byl stažen z programu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Choltice ve výši 25 000 Kč na pořízení elektrického navijáku s příslušenstvím, smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu PK z programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na akci Choltice, zámek čp.1 výměna 2 ks výplní arkád a smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100 000 Kč na opravu chodníků v obci. Smlouva pro SDH – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Choltice ve výši 25 000 Kč na pořízení elektrického navijáku s příslušenstvím. Naviják je namontován na CAS TATRA 815. Smlouva na zámecká okna - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu PK z programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji ve výši 50 000 Kč na akci Choltice, zámek čp.1 výměna 2 ks výplní arkád. Smlouva na chodníky z POV – Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100 000 Kč na opravu chodníků v obci.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Mysliveckým spolkem Choltice na částku 4 000 Kč. Starosta seznámil s žádostí Mysliveckého spolku Choltice o příspěvek na uspořádání naučné stezky Choltickou oborou v rámci dětského dne konaného 3.6.2017 a to ve výši 4 000 Kč. Peníze se použijí na pořízení odměn pro soutěžící děti.

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutých dotacích jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/dokumenty městyse/veřejnoprávní smlouvy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nájemné ve výši 33,40 Kč za m2 pro DPS a DCHB. Aktuální výše nájemného v bytech DPS a DCHB je nyní 27,83 Kč plus 133 až 144 Kč měsíčně platba za vybavení bytu zařizovacími předměty. Nájemné v podobných bytech DPS v okolí Choltic se pohybuje v rozmezí 45 -51 Kč za m2. Z diskuse zastupitelů vyšel návrh na navýšení nájmu o 20 %, tj. na částku 33,40 Kč za m2. Nájemné se zvýší o částky mezi 18 – 147 Kč měsíčně dle rozlohy bytu. Platby za vybavení již nebudou požadovány. Nájem činí zhruba polovinu nákladů nájemníka, zbývající část jsou náklady na energie a služby poskytované v domě. Vybrané nájemné je používáno pro opravu domů DPS a DCHB a část nájemného městys ukládá na zvláštní účet fondu oprav.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nové znění nájemních smluv a domovní řád pro DPS a DCHB. Starosta seznámil se hlavními změnami v nájemních smlouvách na byty v DPS a DCHB. Jsou upraveny podle nového občanského zákoníku, noví nájemníci budou mít smlouvu na dobu určitou (1 rok) s automatickým prodlužováním o další rok, pokud budou dodržovat domovní řád. V průběhu měsíce července proběhne předání nových smluv (dodatek v rozsahu nového znění). Domovní řád byl také upraven podle současné legislativy, např. bylo umožněno držení zvířat za podmínky, že nezpůsobují obyvatelům domu nepřiměřené potíže.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo snížení nájmu v bytě č. 12 v DCHB čp. 260 o 25 % a to počínaje měsícem, ve kterém byla podána žádost. Starosta seznámil s žádostí podanou 24. 4. 2017 nájemkyní bytu č. 12 v DCHB čp. 260 o snížení nájmu z důvodu výskytu plísně, která vzniká díky tepelnému mostu v obvodové zdi. Odstranění tepelného mostu je možné pouze celkovým zateplením fasády domu, což je značně nákladné a je nutné ho naplánovat podle finančních možností městyse. Po diskusi byla navržena sleva z nájmu ve výši 25 %.

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti. Tento bod byl z programu stažen.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 765/26 v k.ú. Choltice Společenství vlastníků domu čp. 234 Okružní, Choltice za cenu 125 Kč za m2 plus režijní náklady související s prodejem ve výši 3 500 Kč. Jedná se o parkovací plochu před domem čp. 234. Nikdo jiný, než vlastníci domu tuto plochu nevyužívají. Pozemek má výměru 97 m2 a cca před 20 lety byl vyasfaltován. Navržena byla cena 125 Kč za m2 plus režijní náklady. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn zákonnou dobu na ÚD. Námitky proti prodeji nebyly podány.

 

Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p.č. 767/40 v k.ú. Choltice. Tento bod byl stažen z programu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace starosty o ukončení činnosti zubní lékařky na vědomí. Starosta informoval, že hledáme nového stomatologa. MUDr. Horňáčková oznámila ukončení činnosti. Inzerát byl zveřejněn v časopise stomatologické komory a také na lékařských fakultách v Olomouci, Praze a Hradci Králové. Zájemci se ozývají, někteří jsou i ze zahraničí. Pokud bude lékař přijat do stomatologické komory, není na překážku jeho národnost.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo záměr umístění budovy Centra denních služeb v areálu Domu s pečovatelskou službou čp. 160. Starosta informoval o průběhu jednání se spolkem Další cesta ohledně podpory záměru zřízení CDS v Cholticích a seznámil přítomné s žádostí spolku Další cesta o podporu a prodej pozemku v areálu DPS. Zmínil technické záležitosti (umístění stavby, kabel, odkup pozemku od mž. Dvorských, dopravní situaci v lokalitě). Doplnily jej jednatelky spolku Mgr. Lenka Šturmová a Lenka Brožková. Jiná vhodná lokalita nebyla nalezena. Nikdo ze zastupitelů nevyjádřil k záměru žádné námitky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pasport komunikací. Starosta uvedl, že v souvislosti se schválením záměru umístění CDS v DPS čp. 160 je třeba umožnit vybudování vjezdu do areálu CDS a to tím, že bude zrušena křižovatka ulici Zámecká a Ke Mlýnu. Toho se dosáhne převedením ulice Ke Mlýnu do účelových komunikací. Nový pasport následně formou rozhodnutí vydává Úřad městyse Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo záměr umístění penzionu na koupališti, dokud nebude schválen záměr využití celého areálu koupaliště. Na poradě 10. 4. 2017 seznámil Martin Čermák zastupitele se svým záměrem výstavby rekreačního objektu (penzionu) pro cca 50 lidí v horní části areálu koupaliště. Na další poradě 15. 5. 2017 předložil zastupitelům studii umístění objektu a upřesnil svoji představu o záboru obecních pozemků a přístupu k objektu. O samotný bazén koupaliště zájem nemá. Zastupitelé se tímto záměrem zabývali na výše uvedených poradách a také na poradě 19. 6. 2017. U většiny zastupitelů převládl názor, že je třeba areál koupaliště řešit jako celek, nikoliv jednotlivé části. Zatím nepřevládl nějaký názor, k jakému účelu by měl areál sloužit a jak by měl být financován jeho provoz. Vzhledem k tomu, že není jasný koncept využití celého areálu, nebudou zastupitelé řešit odprodej jakékoliv jeho části. Diskuse: Probíraly se možné varianty řešení lokality na koupališti, zastupitelé vyjádřili shodu řešit prostranství jako celek. Do diskuze je také nutné zapojit občany, aby vyjádřili, co by v dané lokalitě chtěli (zda turistickou zónu či zónu klidovou).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o pozemkových úpravách v k. ú. Choltice a k. ú. Ledec a informace o mapování intravilánu městyse Choltice.  Pozemkové úpravy nabraly zpoždění, ale nyní probíhá již překlápění nových údajů v katastru. Městys Choltice si vzájemně s obcemi Bezděkov, Jeníkovice, Veselí, Svinčany a Jedousov vyměnil menší části katastrálních hranic, aby hranice vedla okraji cest a byla i patrné v přirozeném terénu. Předpokládá se, že během prázdnin by měl Pozemkový úřad vydat druhé rozhodnutí a pozemkové úpravy vy tak skončily. Vlastníky polí pak čeká vyjednání nových nájemních smluv se zemědělci podání přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. 1. 2018. Katastrální úřad bude v Cholticích vytvářet novou digitální mapu intravilánu (vnitřního zastavěného území Choltic) prostřednictvím nového mapování. Komplexní pozemkové úpravy se týkaly extravilánu, tedy venkovního nezastavěného území. Přeměřením hranic pozemků a novým zakreslením vznikne nejpřesnější možná mapa našeho intravilánu.  Nejdříve proběhne zjišťování hranic pozemků a staveb a prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Zjišťování hranic je pro občany nejdůležitější etapa a je třeba se jí zúčastnit osobně. Občané zde mají možnost nechat zdarma opravit různé nesrovnalosti v katastru (např. nezapsané stavby, jinak postavené ploty, rušit některá věcná břemena, apod.) Vše zdarma. Zjišťování hranic začne v květnu a potrvá do konce roku. V příštím roce dojde k novému zaměřování hranic a v roce 2019 by měla být nová digitální mapa dokončena. Na rozdíl od jiných obcí, kde digitální mapa vznikla pouhým překreslením stávajících map se všemi dosavadními nepřesnostmi, budou mít Choltice digitální mapu podle nového zaměření pozemků.  V týdnu od 19.6.2017 byly vlastníkům nemovitostí v lokalitě Na Hlásku a Nádražní ulice rozeslány pozvánky na zjišťování hranic, které se v této lokalitě uskuteční ve dnech 10. 7., 11. 7. a 13. 7. v čase od 8:30 do cca 15 hodin. Vlastníci mají povinnost předložit dokumenty prokazující hranice pozemku a mají možnost se s komisí domluvit na nápravě nedostatků. Členem komise bude vždy zástupce úřadu městyse, většinou občan znalý dané lokality, či někdo ze zastupitelů. Předsedou komise bude zástupce katastrálního úřadu. Další zjišťování průběhu hranic proběhne v týdnu od 31. 7. 2017.

Aktuální informace o pozemkových úpravách a novém mapování Choltic jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/pozemkové úpravy a mapování Choltic.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o přípravě změn územního plánu městyse Choltice.  Městys má po čtyřech letech povinnost vyhodnotit plnění územní plánu. Nový ÚP schválilo zastupitelstvo městyse 24. 6. 2013 a nabyl účinnosti 19. 7. 2013. Nyní nastal čas prověřit a vyhodnotit, zda není zapotřebí některých úprav. Starosta připraví výzvu pro občany o podávání případných námětů a podnětů o změně územního plánu; podněty a připomínky poté budou vyhodnoceny zastupiteli a v případě uznaných a oprávněných připomínek dojde ke změně územního plánu. Výzva bude zveřejněna zkraje července a bude trvat do poloviny září.

Aktuální informace o územním plánu Choltic jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/územní a strategický plán.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice nesouhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu městyse Choltice na odkup spalovny v Rybitví. Městys Choltice obdržel dopis od primátora města Pardubice se žádostí o finanční příspěvek na odkup spalovny v Rybitví. Zastupitelstvo města Pardubic odkup spalovny odsouhlasilo, ale neodsouhlasilo částku za její odkup. V dopise je požadována částka 343 Kč za jednoho obyvatele Choltic. Zastupitelé městyse Choltice s příspěvkem na odkup nesouhlasí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo odměnu za vedení kroniky včetně příloh ve výši 8 000 Kč za roční zápis a to počínaje rokem 2016. Zastupitelé se předběžně dohodli zvýšit odměnu kronikářce za roční zápis včetně všech příloh na částku 8 000 Kč za zápis a to od zápisu za rok 2016.

Choltická kronika je zveřejněna na webu www.choltice.cz v sekci Pro návštěvníky/kronika Choltic.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva na vědomí.

Starosta podal následující informace:

  • průběžně se sleduje situace v areálu jedousovského kravína ohledně využívání pozemků městyse
  • průběžně se řeší záležitost hluku při kouření před diskotékou

 Uskutečněné akce:

-          Kulturní akce: Staročeské pálení čarodějnic, 5. ročník Festivalu dětských pěveckých sborů, Terénní seminář Choltické louky na talíř i na vidličku s RNDr. Janou Vlkovou, slavnostní otevření Knihobudky, Dětský den v Choltické oboře, Staročeská řemesla v Cholticích, 14. ročník Festivalu chrámových a komorních sborů, Pasování na čtenáře, Vernisáž obrazů malířky Aleny Vondřejcové

-          Společenské akce: Vítání občánků

-          Sportovní akce: 3 fotbalové turnaje mládeže, cyklistický orientační závod dvojic, okrsková soutěž hasičů, volejbalový turnaj, tenisový turnaj

-          Bezpečnostní akce: cvičení hasičů – likvidace požáru ve škole

Plánované akce:

27. 6. 2017 – slavnostní předání cen za školní olympiádu 2. stupně ZŠ Choltice

27. 6. 2017 – rozloučení s předškoláky MŠ Choltice

30. 6. 2017 – slavnostní ukončení školního roku – pod platanem vyřazení žáků 9. ročníku

30. 6. 2017 – Noční útoky hasičů

1. 7. 2017 – zámecká olympiáda pod dohledem hejkala Stydlína

15. 7. 2017 – Den se zvířátky v zámeckém areálu – soutěž v králičím hopu

15. 7. 2017 – Pouťové fotbalové odpoledne

5.-6. 8. 2017 – fotbalový turnaj Karla Kabeláče

12. 8. 2017 – Obživlý zámek – speciální prohlídky

26. 8. 2017 – Choltické pivní slavnosti

26. 8. 2017 – Hradozámecká noc

 

Kalendář akcí je zveřejněn na webu www.choltice.cz pod záložkou Kalendář akcí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o vypořádání žádostí o zkrácení doby nočního klidu. Starosta seznámil zastupitele s dvěma žádostmi občanů Choltic o zkrácení doby nočního klidu, z důvodu konání rodinných akcí.  První žádost je na povolení rodinné akce dne 1. 7. 2017 v Jedousovské ulici. Žádost není správně formulovaná, akce se nepovolují ani nazakazují. Zastupitelstvo může pouze zkrátit dobu noční klidu, o což ale v žádosti není žádáno. Druhá žádost je na zkrácení nočního klidu ve dne 7. 7. 2017 z důvodu konání rodinné oslavy. Vzhledem k tomu, že zkrácení doby nočního klidu se řeší OZV, která musí být před svojí účinností 15 dní zveřejněna na ÚD a současně musí být schválena odborem dozor MV, nelze žádosti vyhovět pro pozdní podání. Rovněž je třeba mít na zřeteli, ze zkrácení doby nočního klidu by nemělo být využíváno pro čistě soukromé akce, ale pro akce obecného významu, za účasti širší veřejnosti.  Obecně: Rodinné akce a jiné oslavy nevyžadují souhlasu obce, ale musí respektovat 22. hodinu, kdy začíná noční klid.

Informace o rozhodnutí zastupitelstva ve věci zkrácení nočního klidu jsou zveřejněna na webu www.choltice.cz v sekci Pro občany/Noční klid

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo příspěvek pro dva členy JSDH ve výši 9 000 Kč na jednoho člena na částečnou úhradu nákladů na pořízení řidičského oprávnění skupiny C. Starosta informoval o žádosti velitele JSDH o finanční příspěvek na řidičský průkaz sk. C pro 2 členy výjezdové jednotky SDH Choltice, aby mohl rozšířit skupinu hasičů s řidičským průkazem skupiny C o 1-2 mladé členy, kteří by byli schopni obsluhovat hasičské vozidlo CAS TATRA 815. Cena kurzu je 18 tisíc korun, žádá se o příspěvek 50 % ceny kurzu, tedy 9 tis. Kč. Ve smlouvě bude závazek příjemce odsloužit v JSDH jako aktivní řidič min. 10 let a absolvovat kurz strojníka JSDH v délce min. 40 hodin.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod Různé. V rámci diskuse občanů bylo poukázáno na parkování na nových chodnících i travnatých plochách. Jde o nešvar, který řeší obecní stráž ve spolupráci s pověřeným pracovníkem městyse.

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

Ke stažení

Zápisy z jednání zastupitelstva