Dnes má svátek : Hana

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání dne 25.9.2017

1. 10. 2017 15:18

Šesté zasedání zastupitelstva v roce 2017 se konalo v pondělí 25.9.2017 a než bude zveřejněn zápis ze zasedání, zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům.

Přehled zásadních rozhodnutí zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném dne 25.7.2017

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o uskutečněných, probíhajících a plánovaných stavebních akcích.

Starosta podal informace o opravách majetku a promítal z akcí fotografie:

- byla dokončena rekonstrukce U Obory - firma Colas CZ,a.s. dokončila rekonstrukci ulice 18. července, celkové náklady: 1 870 tis. Kč včetně DPH, stavba zahájena 13. dubna, kolaudce proběhla 19. září - bez závad, probíhá příprava osázení veřejné zeleně, laviček i herních prvků

- byla zrekonstruována vzduchotechnika ve školní jídelně (ZŠ Choltice) - firma ACP Engineering provedla kompletní rekonstrukci vzduchotechniky a klimatizace, náklady: 1 624 tis. Kč včetně DPH

- bylo zahájeno budování kanalizace na úseku od Kvartýru ke škole (dešťová, splašková, 155 metrů délky), náklady: 315 tis. Kč bez DPH

- byly zrekonstruovány toalety v MŠ Choltice - stavbu prováděla firma František Kožený ze Svinčan, náklady: 458 tis. Kč včetně DPH

- byla opravena zámecká střecha nad částí kaple a nad muzeem - původní rozpočet byl 623 tis. Kč, museli jsme přistoupit na vícepráce, zaplatilo se o 118 tis. Kč více - souviselo to s výměnou většího množství trámů

- byl dokončen chodník v Nádražní ulici, u obchodu Tereza

- průběžně se překládají dlažby v ulici Jedousovská, Lipoltická, U Obory

- na zámku se připravuje výměna dvou kusů arkádových oken (dotace 50 tis. od Pardubického kraje, náklady zhruba 160 tis. Kč)

- proběhla rekonstrukce zabezpečovacího systému v zámku Choltice

- do konce roku bude vybudována přepážka na stavebním úřadě

- v západní části Choltic, v ulici Hellichova, by měla být vybudována elektropřípojka pro stavbu RD (náklady 130 tis. Kč)

- hotové je kontejnerové hnízdo Na Hlásku

- na prostor před školou bude vypracována studie dopravní situace (zastávka, vjezd do školní jídelny, kontejnerové hnízdo)

- v domě s chráněnými byty čp. 260 se řešila plíseň v bytech, došlo k přetmelení spár oken, kde byl údajně tepelný most, došlo k vymalování a odstraňování plísně

- zdravotní středisko dostane část nové fasády (ze strany od ALINu), dochází k natékání dešťové vody pod fasádu

- bude vyměněno čerpadlo v kotelně ZŠ

- dokončujeme velký projekt chodníků z náměstí sv. Trojice až ke křižovatce Na Hlásku

- dokončuje se studie kabin TJ Slavoje Choltice, byla zastupitelům a veřejnosti starostou promítnuta

 Plán stavebních akcí na rok 2017 je uveden na webu www.choltice.cz v sekci Pro občany/správa majetku/stavební akce.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí nabídku společnosti Loca Plan s.r.o. (Ing. Pavliš) na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hasičské zbrojnice v celkové ceně 158 tis. Kč bez DPH. Starosta prezentoval hotovou studii přístavby a rekonstrukce hasičské zbrojnice. David Minařík k úpravě hasičské zbrojnice podotkl, že takto bude hasičům vyhovovat. Zastupitelé dále souhlasili se zadáním dalších stupňů projektové dokumentace a to dokumentace pro sloučený stupeň pro územní souhlas a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby s detaily, položkovým rozpočtem a jednotlivými profesemi. Projektovou dokumentaci bude opět zhotovovat firma Loca Plan s.r.o. (ing. Pavliš) za cenu 158 000 Kč bez DPH a projektové práce budou trvat 5-6 měsíců. Odhadované náklady na přístavbu a rekonstrukci jsou ve výši 3,8 mil. Kč bez DPH. Městys se bude pokoušet o získání dotace. Momentálně není ale žádný vhodný dotační titul k dispozici.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zamítlo žádosti tří nájemnic v DCHB čp. 260 o snížení nájemného z důvodu, že závady, kvůli kterým bylo snížení nájemného požadováno, byly odstraněny. Starosta uvedl, že zastupitelstvo v červnu vyhovělo jedné žádosti nájemnice DCHB čp. 260, které se v bytě objevovala vlhkost a následně plíseň. Ta by se odstranila jen v případě, že by došlo k zateplení celého objektu. Následně přišly tři žádosti o slevu, s nimiž seznámil místostarosta Mgr. Pavlík. Byty byly zkontrolovány, plíseň byla způsobena nedokonalým utěsněním kolem oken. Dle návrhu odborného posudku bylo vše vybouráno, přetmeleno, v současné době plíseň v bytech není. Období, které nyní je, tak vzniku plísní nenahrává, uvidí se, jaká situace bude po zimě. S nájemníky bylo domluveno, že byty jsou v současné době bez závad a není důvodné žádostem vyhovět.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 7/2017. Starosta informoval, že zůstatek finančních prostředků na účtech městyse k 31. 8. 2017 činí 3 194 982 Kč. Dále informoval, že dne 19.9.2017 proběhlo přezkoumání hospodaření městyse finančním odborem PK a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Změny rozpočtu: dochází k navýšení příjmů o částku ve výši 1 523 000 Kč. Nejpodstatnější část navýšení příjmů tvoří příjem za prodej pozemků (stavební parcela v severozápadní části městyse, doplatky za pozemky v Severní a ulici B.Jelínka) – částka ve výši 834 000 Kč, příjem neinvestiční dotace ve výši 380 000 Kč (z toho je 180 000 Kč příspěvek od úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky a 200 000 Kč dotace od ministerstva kultury na opravu střechy zámku) a dividendy od SOPu ve výši 138 500 Kč, dále se navyšují příjmy poplatků za komunální odpad o 25 000 Kč (daří se lépe vybírat), příjmy za dobývání nerostů o 15 000 Kč, příjmy za prodej dřeva z obory o 22 tis. Kč a další drobnější nárůsty příjmů v oblasti kultury, požární ochraně a další. Celková výše příjmů městyse činí 26 166 tis. Kč podle upraveného rozpočtu.

Výdajová část se zvýší o 1 446 920 Kč, z toho se zvyšují výdaje u oprav a udržování chodníků o 129 000 Kč, u odvádění a čištění odpadních vod, a to o 56 000 Kč na část dešťové kanalizace v ulici U Obory a 315 000 Kč na vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace od Kvartýru ke škole, u oprav rozhlasu a televize o 25 000 Kč (opraveny rozvody rozhlasu v celém městysi), u oprav zdravotního střediska o 20 000 Kč (oprava omítky), u nákupu materiálu pro úřad o 40 000 Kč (tonery, kancelářský papír atd.), u nákupu ostatních služeb úřadu o 90 000 Kč (nárůst za služby v oblasti péče o programové vybavení a počítače samotné) a další nárůst je v oblasti zvýšení platů a s tím souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění všech zaměstnanců úřadu (vládou schválené navýšení platů o 10% od listopadu 2017). Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 76 080 Kč ve prospěch příjmů. Celková výše výdajů městyse činí 26 914 tis. Kč podle upraveného rozpočtu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1205439329/17 s Českou spořitelnou, a. s., na částku 1 000 000 Kč s úrokem ve výši 1,78 % p. a. na překlenutí případného časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru a pověřuje starostu k podpisu příslušné smluvní dokumentace. Starosta seznámil přítomné s nabídkou obnovení kontokorentního od České spořitelny, a. s. na částku 1 mil. korun s úrokem ve výši 1,78 % p. a. ročně. Úvěr je nutné splatit do 31.7.2018. Zajištění úvěru nebude majetkem městyse, ale standardně budoucími příjmy rozpočtu. Čerpání úvěru proběhne klasickým způsobem, tj. čerpáním z hlavního účtu do debetního zůstatku, pokud bude potřeba. Kontokorentním úvěrem disponoval městys i v loňském roce, ale nevyužil ho. V případě, že městys úvěr nečerpá, tak poplatky ani úroky neplatí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nevypsání konkurzu na ředitelku MŠ Choltice a souhlasí se jmenováním Evy Nevolové ředitelkou MŠ Choltice na další funkční období. V červenci 2018 skončí funkční období ředitelky MŠ Choltice Evy Nevolové. Zřizovatel může vypsat výběrové řízení, musel by tak učinit zkraje příštího roku. Zastupitelé se shodli na tom, že není třeba vypisovat konkurz, s ředitelkou MŠ Choltice je spokojenost. Stávající ředitelka bude jmenována na dalších 6 let. Funkční období ředitelky ZŠ Choltice končí v roce 2021.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohody s obcemi Bezděkov, Chrtníky, Jedousov, Jeníkovice, Poběžovice, Sovolusky, Svinčany, Svojšice, Turkovice, Urbanice a Veselí o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Choltice, okres Pardubice, Lipoltická 245, 533 61 Choltice. Starosta seznámil přítomné s problematikou školských obvodů pro ZŠ a MŠ Choltice. Se změnou školského zákona je povinností jednotlivých obcí zajistit od 1. ledna 2017 pro své obyvatele, respektive žáky, příslušné školské zařízení, a to dohodou s obcí, která je zřizovatelem školských zařízení - dohoda o školských obvodech.

Základní škola - starosta městyse již projednat se starosty okolních obcí, jejichž děti navštěvují choltickou základní školu, uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu - okolní obce si nyní tuto dohodu schválí na svých zasedáních a následně se vypracuje obecně závazná vyhláška, kde bude stanoven školský obvod s vyjmenováním jednotlivých obcí, které budou jeho součástí

Mateřská škola - má omezenou kapacitu v počtu 75 míst; z tohoto důvodu nebude městys pro MŠ stanovovat školský obvod a děti budou do školky přijímány dle současného režimu a platných podmínek stanovených ředitelkou mateřské školy. Zůstává zachováno přednostní přijetí choltických dětí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice jmenuje jako členy školské rady ZŠ Choltice pro funkční období 2018 – 2020 Mgr. Olgu Havlíkovu a Patricii Vachutkovou. Členům školské rady ZŠ Choltice končí tříleté funkční období - z tohoto důvodu doje k novému jmenování členů školské rady - dva členy jmenuje městys Choltice jako zřizovatel školy, dva členy si volí pedagogičtí pracovníci a dva členy si volí zákonní zástupci žáků. Za městys jako členy školské rady byli schváleni Mgr. Olga Havlíková a na místo Jiřího Zelenky je navržena paní Patricie Vachutková.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 46/1 část „a“ a pozemku p. č. 48/4 část „b“, oboje v k. ú. Choltice, za cenu 80 Kč za m2 od soukromých vlastníků. Jedná se o pozemky v celkové výměře 115 m2 v prostoru pod domem s pečovatelskou službou, které budou v budoucnu sloužit pro Centrum denních služeb. Lenka Brožková uvedla, že je připravena studie Centra denních služeb, probíhají jednání o projektu a s firmami, které by se na stavbě centra podílely.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p.č. 1665 v k.ú. Choltice od soukromého vlastníka, ve výši jeho podílu, za cenu 10 Kč za m2. Jedná se o odkoupení části pozemku bývalé cesty mezi poli u Podhorek o výměře 47 m2.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p.č. 629/20 a pozemku p.č. 629/21, oboje v k.ú. Choltice, za cenu 10 Kč za m2 od soukromých vlastníků. Jedná se o pozemky u sjezdu na ČOV v celkové výměře 11 m2.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem pozemku p.č. 247/28 v k. ú. Ledec, za cenu 13,38 Kč/metr čtverečný na dobu neurčitou firmě EUROVIA kamenolomy, a. s. Starosta na úvod opravil překlep v názvu bodu – pozemek se nachází v k.ú. Ledec. Firma Eurovia požádala o pronájem pozemku p. č. 247/28 v k. ú. Ledec - jedná se o pozemek v dobývacím prostoru v kamenolomu v Chrtníkách, kde je část dobývacího prostoru na k. ú. Ledec (jedná se o mostek a okolí do dobývacího prostoru) - jedná se o 228 metrů čtverečných za 13,38 Kč/metr čtverečný. Společnost potřebuje provést rekonstrukci mostku a musí mít právně ošetřeny pozemky. Záměr pronájmu pozemku byl řádně zveřejněn na úředních deskách od 6.9.2017 a nikdo jiný se nepřihlásil, ani nepodal žádnou připomínku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016212, Choltice, Okružní, 763/5 – knn – M. Čermák. Jedná se o kabel NN k nově stavěným rodinným domům v prostoru bývalé dřevovýroby v Okružní ulici. Část povede po obecním pozemku. Investor si bude muset posunout pojistkovou skříň mimo chodník. Starosta zároveň seznámil s projektem investora v Okružní ulici, kde místo nízkých rodinných domů stojí patrový dům. Investor musí doložit veškerá stanoviska stavebnímu úřadu ke změně projektu v průběhu stavby. Městys v minulosti dal nesouhlasné stanovisko projektu. V současné době se obec může vyjádřit ke změně projektu - zastupitelé se vyjadřovali, jaké stanovisko by měla vyjádřit - pět zastupitelů bylo pro negativní stanovisko, pět nikoliv. Zastupitelé se shodli na tom, že se na pracovní poradu zastupitelů pozve investor Martin Čermák a následně se zastupitelé rozhodnou, jaké stanovisko zastanou.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 2/2017 ke smlouvě o odvozu odpadu s SOP a.s. Jedná se o dodatek, ve kterém je zakotveno rozšíření kontejnerů na plechový odpad o jeden - zvýšení platby o 2310 Kč/rok. Nový kontejner se nachází u ZŠ.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 18/5/2016 ze dne 26. 9. 2016 o prioritních cestách a schválilo nové, rozšířené, ve znění: Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo plán společných zařízení a jako prioritní stavby schválilo vybudování cest C9 (od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu) a síť cest C10, C11, C13, C14 a C22 (Podhorky) a dále vybudování vodohospodářského opatření s označením a popisem OP 1 – Záchytný a svodný příkop, včetně jeho doprovodného prvku – krajinného opatření s označením a popisem KZ 4 – Nově navržená krajinná zeleň podél výše uvedeného záchytného a svodného příkopu OP 1. Zastupitelstvo městyse Choltice zároveň vzalo na vědomí, že výše uvedené priority budou předány v písemném provedení na Krajský pozemkový úřad Pro Pardubický kraj, Pobočku Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice ke zpracování. (objednání příslušné projektové dokumentace a následné realizace z prostředků státu prostřednictvím fondu programu rozvoje venkova). Pozemkové úpravy v k. ú. Choltice k. ú. Ledec byly skončeny a stát připravuje výstavbu společných zařízení. Městys měl schválenu jako prioritní úpravu cest v místní části Podhorky a cestu od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu - je možnost tyto úpravy společných zařízení rozšířit. Ke stávajícím schváleným úpravám ještě přibude úprava cesty ke kříži, kde by měl vzniknout svodny příkop, cesta a bude tu vysazena zeleň - došlo by tak k ochraně Severní ulice před natékajícími vodami z polí při deštích.

Aktuální informace o pozemkových úpravách a novém mapování Choltic jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/pozemkové úpravy a mapování Choltic.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o mapování intravilánu městyse Choltice. V současné době probíhá nové mapování intravilánu - Hlásek, ulice Nádražní, ulice Pardubická a Lipoltická (levá strana ve směru ke škole), druhá strana Choltic se bude provádět příští rok na jaře. Při příznivém počasí budou již zmapované části zaměřeny geodety. V případě, že občané nemají zapsané své stavby, které podléhají zápisu, budou tak muset učinit. Geodeti spolupracující s obcí nabízí zvýhodněné ceny pro občany. Výsledkem celého mapování a zaměřování bude nová digitální katastrální mapa intravilánu Choltic.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o přípravě projektu rekonstrukce přechodů pro chodce. Městys připravuje rekonstrukci dvou přechodů pro chodce a celého prostoru u školy - na další pracovní poradu zastupitelů se dostaví projektant pro přesné zadání zpracování projektu pro tyto záležitosti.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo záměr realizace dětského hřiště u choltického zámku na pozemku p. č. 9. Zastupitelstvo se začalo zabývat otázkou vybudování nového herního prostoru, který by sloužil nejen malým dětem, ale i mládeži a dospělým. Herní prostor by mohl být v několika následujících letech vybudován na louce pod čp. 2 (jedná se o louku vlevo od cesty ke koupališti). Dle starosty jde o shodu oslovených maminek. Odhadovaná cena je zhruba milion korun, realizace zhruba ve třech letech. Vendula Fižová se vyjádřila nesouhlasně s výběrem lokality, i jí oslovené maminky se vyjádřily spíše pro prostor u Řeháku. Se záměrem realizace dětského hřiště u choltického zámku nesouhlasí. Ing. Fižová se vyjádřila rovněž nesouhlasně s výběrem lokality, zakomponovala by hřiště celkově do areálu na koupališti. Jana Augustinová uvedla, že maminky se obávají splavu v prostoru u Řeháku. David Minařík vyjádřil naopak souhlas s výběrem lokality. J. Šponer se zeptal na prostor u Řeháku a záměr k prostoru. Starosta odpověděl, že v prostoru u Řeháku je plánována parková úprava, maminky zde hřiště nechtěly, např. i z důvodů, že do lokality není zcela bezpečný přístup a místo se nachází mimo běžně vycházkové trasy. Lenka Brožková se vyjádřila k rozdílným podobám hřišť. V případě, že bude hřiště u obory, bylo by nutné zvolit přírodní materiál. Starosta uvedl, že takové je úvaha všech. Ing. Málek se zeptal na následující postup. Starosta odpověděl, že v případě schválení záměru bude zpracována studie, následně bude vypracována projektová dokumentace. Ing. Málek zároveň zmínil, že je zpracována studie slečny Křemenové o prostoru u Řeháku, která by připomínala zašlou slávu prostranství (kuželna, staré koupaliště atd.). Mgr. Pavlík se vyjádřil k dané lokalitě - prostranství se mu líbí. Ing. Havlík se zeptal, zda by bylo možné přes nově zaváděnou mobilní aplikaci získat zpětnou vazbu k lokalitám. Starosta odpověděl, že ano. J. Čermák se vyjádřil k tomu, že by dětské hřiště zakomponoval do prostoru koupaliště.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o přípravě změn územního plánu městyse Choltice. Starosta městyse informoval přítomné, že městys má zákonnou povinnost po čtyřech letech sepsat zprávu o využití územního plánu (vydefinovat, jak je naplněn územní plán), zároveň mají i občané možnost požadovat změny územního plánu. Informace je zveřejněna na webových stránkách městyse a požadavky na změnu a úpravy územního plánu je možné podávat do 29. září 2017. Starosta však chce požádat o prodloužení termínu do 16. října 2017.

Aktuální informace o územním plánu Choltic jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/územní a strategický plán.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny. Starosta informoval zastupitele o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října v obvyklých časech, tj. první den voleb od 14 do 22 hodin a druhý den od 8 do 14 hodin. V městysi je jeden volební okrsek, volební místnost bude v knihovně městyse. Zapisovatelkou byla jmenována ing. Jana Pajerová. Počet členů komise byl stanoven v minimálním počtu šesti, tj. pět členů a zapisovatelka. V pátek bude možné odvolit v Ledci (mezi 17. a 18. hodinou). Hlasovací lístky dostanou občané opět do schránek nejpozději do úterý 17.10.2017.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o zavádění mobilního rozhlasu do praxe. Městys zakoupil aplikaci pro zavedení mobilního rozhlasu - jde o moderní formu informování občanů prostřednictví SMS zpráv či e-mailů či možnost si stáhnout aplikaci do tzv. „chytrých“ telefonů a tak získávat všechny informace, které tu budou k dispozici. V podstatě se bude jednat o tři formy informování: krizové zprávy, pozvánky na různé akce a úřední zprávy. Tyto informace budou dostávat občané, kteří se do systému zaregistrují - registrace je dobrovolná. Informování občanů prostřednictvím veřejného rozhlasu zůstane zachováno. Lidé budou moci obec informovat i sami prostřednictvím fotografií. Aplikace je již v provozu a nyní se připravuje její prezentace. Občané se mohou přihlásit např. pomocí letáčků roznášených do schránek, či přes choltický web nebo přes aplikaci Mobilní rozhlas pro chytré telefony. Licence stojí zhruba 15 tisíc ročně, SMS by obec vyšla na 0,8 Kč bez DPH. Většina informací ale půjde na chytré telefony zdarma. Občan za službu neplatí. Předpokládá se cca roční zkušební doba a poté bude zasílání informací vyhodnoceno.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o hledání nového stomatologa. Zubní lékařka MUDr. Anna Horňáčková ukončila svoji praxi k 31. srpnu 2017, nájem bude zaplacen až do konce roku. Jsou zveřejněny inzeráty ve zdravotních novinách, informována je lékařská stomatologická komora, náhradu za sebe hledá i MUDr. Horňáčková.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva na vědomí. Starosta informoval o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva, kromě informací o uskutečněných kulturních a sportovních akcích informoval také o tom, že:

- byl založen dětský klub Choltík, je při Knihovně městyse Choltice (zahrnuje maminky s předškolními dětmi), schůzka bude každý týden

- 29. 9. a 11. 10. bude z technických úřadů zavřen úřad městyse (11. 10. nejde elektřina)

- na hřbitově v urnovém háji budou vysázeny buxusy, budou po stranách v zadní části hřbitova, prostory mezi hroby budou vysypány kačírkem

- městys pořídí desetikubíkový kontejner, zájemci budou moci o něj požádat na vypůjčení

- nebude instalován vánoční strom před úřadem, místo toho budou umístěny sněhové vločky na stožárech veřejného osvětlení, vánoční strom bude před zámkem v Cholticích

- ulice K Vilkám - investor se rozhodl k rekonstrukci jednoho z domů

- připravuje se rekonstrukce prostranství lesovny a výstavba nových domů v lokalitě

- připravují se oslavy 100. výročí vzniku Československa

- nabídka pro relaxační cvičení pro veřejnost - od ledna bude probíhat v Cholticích

- v dubnu 2018 proběhne na zámku v Cholticích výstava ke 100. výročí trampingu

- na rok 2020 se připravuje výstava ke 140. výročí od úmrtí Josefa Vojtěcha Hellicha, připomínán bude i jeho obraz Boženy Němcové a současně výstava k 200 výročí narození Boženy Němcové.

Kalendář akcí je zveřejněn na webu www.choltice.cz pod záložkou Kalendář akcí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2015. Starosta informoval přítomné, že kronikářka městyse Choltice předložila zápis do kroniky za rok 2015. Drobné úpravy budou zaslány starostou e-mailem.

Choltická kronika je zveřejněna na webu www.choltice.cz v sekci Pro návštěvníky/kronika Choltic.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod Různé. Bez náplně.

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

Ke stažení

Zápisy z jednání zastupitelstva