Dnes má svátek : Martina

Informace z 5. porady zastupitelů v roce 2018 konané 9. 4. 2018

16. 5. 2018 12:04

Zastupitelé se sešli na své 5. pracovní poradě v roce 2018 v pondělí 9. 4. 2018. Projednali rekonstrukci ulice U Obory, převzetí Pošty Partner, personální záležitosti a další.

 

 

 

Informace z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice

Program jednání

1. Plán porad a zasedání

2. Připomínky zastupitelů

3. Změna č .1 územního plánu Choltic

4. Rozšíření stavební komise

5. Informace o rekonstrukci ulice U Obory – II. etapa

6. Plánované stavební práce

7. Výsadba v oboře

8. Záležitost pobočky České pošty

9. Personální záležitosti

 

Průběh jednání a závěry                  

 

Ad. 1. Plán porad a zasedání

16.4.2018 – pracovní porada zastupitelů

Další termíny porad a zasedání budou dohodnuty na poradě 16.4.2018

 

Ad. 2. Připomínky zastupitelů

Ing. Horák: požadavek na vyhlášení místním rozhlasem, aby občané nedávali odpadky vedle kontejnerů – bude realizováno

D. Minařík: a) upozornil na díru v trávníku před lékárnou – zjistí se příčina a odstraní se

                   b) požádal o vyasfaltování cca 10m rozběžiště u boudy SDH- doporučeno raději vydláždit

                   c) informoval, že byla natřená cisterna (3x) k Tatře – realizuje se za finanční podpory městyse

Ing. Fižová: a) nefunguje čerpadlo vody na hřbitově – bude zprovozněno

                   b) dotaz, proč se skácela lípa u zámku – lípa byla v minulosti poškozena neodborným řezem, ztratila charakteristický habitus daného druhu, nelze u ní zapěstovat typickou a zdravou korunu. Bude vysazena lípa nová, ale mírně stranou, aby nebyla přesně v průhledu na kapli. Bude o ni odborně pečováno.

 

 

Ad. 3. Změna č.1 územního plánu Choltic

V úvodu starosta seznámil zastupitele se všemi došlými žádostmi o změny v územním plánu Choltic – je jich nyní celkem 8.

Dále informoval zastupitele o postupu řízení při změně územního plánu.

V dalším bloku postupně vystoupili přítomní žadatelé se svými požadavky na změny územního plánu:

-          1. žadatel má v úmyslu na svém pozemku u Medenice vybudovat novou zahrádkářskou kolonii (cca 5 zahrad s domky pro celoroční rekreační bydlení) nebo areál „lišky Bystroušky“ – pak požaduje povolení k vybudování přístupové cesty na svůj pozemek

-          2. žadatel vlastní 2700m2 zemědělské půdy vedle cesty k jedousovskému hřbitovu, chce změnu na stavební pro 3 rodinné domy

-          3. žadatel: jeho rodina vlastní cca 18 000m2 zemědělské půdy vedle 2. žadatele, na části tohoto pozemku o velikosti cca 1 800 m2 chce postavit pro svoji rodinu domek a pro sebe truhlářskou dílnu

-          4. a 5. podnět – od 33 občanů (2 skupiny občanů, stejný požadavek) - plocha Z 23 u Jedousovského kravína v současné době smíšená výrobní plocha: prezentován zástupcem podepsaných občanů (z ulic Severní a Jedousovská) změnit tuto plochu buď na plochu zemědělskou ev. na plochu smíšenou obytnou.

Starosta poté seznámil přítomné zastupitele s dalšími došlými žádostmi:

-          Majitele pozemku u Veselí (ještě kú.Choltice): požadavek na změnu ze zemědělské půdy na stavební u Veselí

-          Majitel chaty v Ledci - chce koupit obecní pozemek, který je nyní lesním pozemkem – je třeba změnit z lesního pozemku na ostatní plochu, nutná změna ÚP

-          městys má zájem doplnit lokalitu Z7 o 2 pozemky pro výstavbu – změna z průmyslové výroby na plochu pro smíšení bydlení

Závěr: Zastupitelé vyslechli názory všech žadatelů a prodiskutovali je. Nyní se vyčká na stanovisko MěÚ Přelouč, odboru územního plánování.

 

Ad. 4. Rozšíření stavební komise

Starosta informoval, že stavební komise byla rozšířena o p. Romana Chudomela. Předseda komise ing. Horák to kvitoval s povděkem.

 

Ad. 5. Informace o rekonstrukci ulice U Obory – II. Etapa

Starosta seznámil zastupitele s obsahem zápisu z 1. kontrolního dne, informoval o dosud provedených pracích i o drobné změně v projektu týkající se chodníků.

 

Ad. 6. Plánované stavební práce

Starosta informoval zastupitele o probíhajících stavebních pracích:

-          staví se chodník U Kvartýru

-          štěrkovali se cesty (Na Hlásku, v Podhorkách aj.)

-          bude se uklízet hřbitov

-          na zámek byly zakoupeny 2 odvlhčovače

-          výměna oken na úřadě: máme 2 nabídky – probereme příště

-          zmodernizujeme zabezpečovací zařízení budovy úřadu městyse

-         Provzdušňování na ČOV- dvě varianty: ruční ovládání x automatika. Přítomní zastupitelé se jednomyslně přiklonili k automatickému ovládání provzdušňování ČOV.

 

Ad. 7. Výsadba v oboře

Byly zakoupeny sazenice listnatých stromů, které se budou vysazovat v sobotu 14.4.2018 podle schváleného plánu výsadby. Na sázení se budou podílet myslivci s mysliveckým kroužkem a Trilobit.

 

Ad. 8. Záležitost pobočky České pošty

Starosta informoval zastupitele o faktu, že Česká pošta s.p. nechce provozovat venkovské pobočky. Pobočky se ale neuzavřou, pokud Česká pošta s.p. najde partnera, který by provozoval přepážkovou službu, tzv. Pošta Partner. Dále seznámil zastupitele s tím, co v tomto partnerství zajišťuje pošta a co partner – městys.

Závěr: Protože máme zájem zachovat v Cholticích poštu, jsme ochotní poskytovat služby partnera a o poštovní službu se podle požadavků postarat. Starosta bude informovat o dalších jednáních s Českou poštou.

 

Ad. 9. Personální záležitosti

Starosta seznámil zastupitele se současnou situací vzhledem k žádosti o ukončení pracovního poměru stávající účetní, která měla přejít na pozici pokladní, k 31.5.2018. Informoval o nutnosti vypsat výběrová řízení na nové pracovníky. Jedná se o zaměstnance úřadu na pozici pokladní a o zaměstnance v technické správě obce na pozici údržbář.

 

Zapsali: Jan Pavlík a Tomáš Bolek

 

 

 

Všechny zápisy z porad zastupitelů jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse.