Dnes má svátek : Zdeňka

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2018

14. 6. 2018 14:50

V pondělí 25. června 2018 se koná 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2018. Zasedání se koná od 18:00 hod. v Zámecké restauraci Choltice.

 

I N F O R M A C E

o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2018

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání:      pondělí 25. června 2018 od 18:00 hod.

Místo konání:         Choltice, Zámecká restaurace

 

Navržený program:

1. Zahájení

2. Informace o uskutečněných, probíhajících a plánovaných stavebních akcích

3. Informace o přípravě provozování Pošty Partner městysem Choltice

4. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2017

5. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2017

6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Denní stacionář Jitřenka Chrudim

8. Rozpočtové opatření č. 4/2018

9. Prodej pozemku p.č. 690/9 v k.ú Choltice – ul.Ke Mlýnu

10. Koupě části pozemku p.č. 1662 v k.ú. Choltice

11. Koupě pozemku p.č. 754/3 v k.ú. Choltice

12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – přeložka kabelu nn Slavoj

13. Plán rozvoje sportu v městysi Choltice

14. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

15. Různé

 

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta