Dnes má svátek : Martina

Komplexní pozemková úprava

2. 12. 2016 5:01

V roce 2010 došlo k zahájení projektu komplexních pozemkových úprav na katastrálním území Choltic a Ledce.

Co jsou komplexní pozemkové úpravy?

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) představují soubor činností, jejichž cílem je vytváření podmínek pro přehledné uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesnickým pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Rovněž zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, celkové revitalizace krajiny a jejich výsledky poté slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

 

Jak se KPÚ týkají mě jako běžného občana?

KPÚ se přímo týkají pouze vlastníků pozemků a zúčastněných orgánů (obce, pozemkového úřadu, katastrálního úřadu aj.).  Pokud je někdo vlastníkem pozemků v daném katastrálním území, kde KPÚ proběhne, bude kontaktován orgány obce a pokud bude s KPÚ souhlasit, se stane účastníkem projektu. Běžný občan tedy ve finále už jen čerpá výhody a užitek výsledků KPÚ např. nově zbudované polní cesty, zabezpečení rizikových oblastí proti povodni atd.

 

Jaký je význam pozemkových úprav?

Význam KPÚ se dá rozdělit do několika skupin dle jednotlivých účastníků:

  •  význam pro vlastníky a nájemce půdy

Během KPÚ se vyjasní a zpřehlední vlastnické vztahy, dojde k lepší organizaci půdní držby, vytvoření nových a lepších tvarů pozemků, které budou vhodné pro zemědělskou činnost. V praxi to znamená, že pokud má vlastník půdy např. 4 různě velké pozemky různých tvarů, které mezi sebou ani nemusí sousedit, tak dojde k jejich sloučení či výměně za jeden stejně velký pozemek. Tento pozemek bude mít navíc ideální tvar k zemědělské činnosti (např. obdélníkovitý) a díky vybudování nových polních cest bude mít každý vlastník ke svému pozemku snadný přístup. Díky tomu se i zvýší tržní cena pozemků. Jak se takové sloučení/výměna pozemků poté projeví na katastrální mapě, ukazuje obrázek. 

  •  význam pro zemědělské subjekty

Zemědělci díky KPÚ budou moci uzavírat nájemní smlouvy na přesně stanovené výměry pozemků, což občas díky zastaralé katastrální mapě a zmatkům v datech není možné. Stejně jako vlastníci půdy, i oni budou moci díky lepším tvarům pozemků zlepšit kvalitu hospodaření a nově vzniklé polní cesty jim umožní pohodlný přístup.

  •  význam pro obce

Obec v KPÚ získává velký přínos v mnoha věcech. Z hlediska území získá přehled vlastnických vztahů, podrobnou dokumentaci o území, podklad pro žádost v rámci různých dotačních programů a podklad pro budoucí zpracování územního plánu. Rovněž KPÚ v obci zajistí protipovodňovou a protierozní ochranu a celkově zkvalitní ekologickou stabilitu v území. Samotné území okolo obce bude mít zvýšenou atraktivitu, což se může projevit i na větší spokojenosti obyvatel. Úprava krajiny včetně polních cest může vést k podpoře pěší, hypo a cykloturistiky. Celkově tedy obec získá na atraktivitě a životní úrovni.

 

  • význam pro orgány státní správy

KPÚ přirozeně nepřinášejí užitek jen majitelům pozemků a samotné obci. Státní orgány, především pak katastrální úřad, stavební úřad či orgán ochrany přírody, díky tomuto projektu získávají následující: obnovený katastrální operát, novou kvalitní digitální mapu s přímou vazbou na situaci v terénu, odstranění duplicitních záznamů vlastnictví, zvýšenou retenci krajiny, ochranu proti povodním a erozi, zvýšenou ekologickou stabilitu. Zvláště pak digitalizace území a vytvoření nových map je pro katastrální úřad klíčovým produktem. V současné době jsou stále oblasti, kde se používají mapy staré desítky let. Jsou tedy zastaralé a údaje v nich jsou nepřesné, proto je třeba je obnovit a vytvořit mapy nové s aktuálními a přesnými daty.

 

Jaké budou pro vlastníky a obec finanční náklady?

Vlastníci pozemků a obec náklady nehradí. Projekt KPÚ je plně financován ze státních prostředků, především ze státního rozpočtu a z Pozemkového fondu ČR. Dále část nákladů hradí různé dotační programy jednotlivých ministerstev, především pak ministerstva zemědělství, pod jehož agendu KPÚ spadají. Nemalá část je také financována z dotačních fondů Evropské unie.

 

Další informace lze nalézt na internetových stránkách ministerstva zemědělství – www.eagri.cz, odkaz Pozemkové úpravy.

 

Pozemkové úpravy