Dnes má svátek : Magdaléna

Povinné informace

4. 1. 2017 5:01

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o městysu Choltice (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

01. Oficiální název

Městys Choltice

02. Důvod a způsob založení

Městys Choltice v současném pojetí a právním postavení vznikl jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obec Choltice byla opět stanovena městysem rozhodnutím předsedy poslanecké sněmovny s účínností k 1.12.2006.

Městys:
 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
03. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem městyse je jedenáctičlenné zastupitelstvo městyse. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti městyse. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Městys je navenek zastupován starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady městyse. Výkonným orgánem městyse je Úřad městyse. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům Úřadu městyse. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Úřad městyse není dělen na úseky odbory a oddělení. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.      

Zřizované organizace

 • MŠ - Mateřská škola Choltice
 • ZŠ - Základní škola Choltice
04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa - sídlo
Městys Choltice
Pardubická 78
533 61 Choltice
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městys Choltice
Pardubická 78
533 61 Choltice
04.3. Úřední hodiny
Pondělí: 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 úřední den
Středa:  08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 úřední den
04.4. Telefonní čísla
+420 466 972 200 kancelář úřadu - podatelna, matrika
+420 466 972 201 starosta
+420 466 972 202 stavební úřad
+420 464 646 439 ekonomické oddělení
04.5. Číslo faxu

nepoužívá se

04.6. Adresa Internetové stránky

www.choltice.cz

04.7. Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

04.8. Další elektronické adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
05. Bankovní spojení (číslo účtu)
 • 156234161/0300 (ČSOB) - pro poplatky a nájmy, variabilní symboly pro platby získáte  na tel.č.464 646 439 (účetní)
 • 1205439329/0800 (Česká spořitelna, a.s.) - pro provozní platby
 • 94-713561/0710 (ČNB) - příjem daní a dotací
06. Identifikační číslo (IČ)
00273643
07. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ 00273643
08. Dokumenty
08.1. Seznamy hlavní dokumentů
08.2. Rozpočet
09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 466 972 200
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • poštou na adresu městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně na městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 466 972 200
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Elektronickou podatelnou
 • Poštou na adresu městys Choltice, Pardubická 78, 533 61
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobním podáním na městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice
 • Poštou na adresu městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Úřadem městyse se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx .
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz .
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž městys Choltice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v podatelně úřadu.

14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neúčtuje Úřad městyse Choltice poplatky v případě, že poskytování informací bude provedeno zaměstnanci Úřadu městyse.

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv
 • Licenční smlouvy nejsou
16.2. Výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).

 

2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.

 

3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.

 

4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.

 

5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.

 

6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Choltice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v jednotlivých letech, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.  

V souladu se zákonem poskytuje městys Choltice žadatelům informace na základě jejich žádosti.

18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace, které byly poskytnuty žadatelům v jednotlivých letech jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse.

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Rejstříky pracoviště CZECH POINT

20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: Městys Choltice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů Knihovny městyse Choltice
21. Informace o obecním informačním systému

Informační systém městyse Choltice je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows a kancelářským systémem MS Office.

Přehled aplikačního software užívaného při činnosti městysem Choltice

 • GORDIC ekonomický systém
 • Vita - evidence stavebního úřadu
 • Joomla, Redakční systém pro www

Prohlášení
Úřad městyse Choltice nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

22. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu městyse Choltice je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry Choltic ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území městyse v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.    

 • Kompletní informace o územním plánu naleznete zde...