Územní plán Choltice

7. 8. 2013 13:48

Na zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2013 byl schválen nový územní plán městyse Choltice jako opatření obecné povahy číslo OOP 1/2013 s účinností od 19.7.2013.

 

Městys Choltice spustil pro své občany v roce 2012 novou službu – Mapový portál od společnosti Geosense. Mapový portál je tzv. geoinformačním systémem (zkráceně GIS) a můžeme si jej zjednodušeně představit jako interaktivní mapu, respektive soubor map, který je propojen se širokou škálou informací. Přístup na MAPOVÝ PORTÁL.

 

Dokumenty ke stažení

Změna č.1

Zpráva o uplatňování ÚP Choltice z 5.2.2018 (před projednáním v zastupitelstvu)

Oznámení o změně územního plánu č.1

Žádost o zařazení do ÚP

 

Územní plán z 19.7.2013

Územní studie městyse Choltice

ÚP vymezuje v k. ú. Choltice plochy Z1, Z5, Z7, Z9, Z10, Z11 a Z12 (plochy smíšené obytné venkovské – SV), plochu Z22 (plocha občanského vybavení se specifickým využitím – OX) a plochy sídelní zelené Z38 (plocha veřejné zeleně – ZV) a Z40b (plocha zeleně ochranné a izolační – ZO), ve kterých je proveření změn jejich využití územní studií podmínkou rozhodování.

Pro pořízení územní studie, její projednání, pro její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena lhůta 8 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Choltice. (lhůta končí 19.7.2021)

Územní studie Z1 - Choltice západ

Územní studie Z5 - Choltice střed (ulice Za Humny)

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.
 • Studie dopravního řešení v lokalitě Z5 - Choltice střed (KE STAŽENÍ)
 • přidělení nového názvu ulice dne 27.6.2016:  Za Humny - mapka ZDE

Lokalita Z6 - Choltice střed (ulice Za Humny)

 • ÚS nebude zpracována, podmínky výstavby jsou dány ÚP
 • studie dopravního řešení v lokalitě Z5 - Choltice střed (KE STAŽENÍ)
 • přidělení nového názvu ulice dne 27.6.2016:  Za Humny - mapka ZDE

Územní studie Z7 - Choltice sever

Územní studie Z9 - Choltice Podrybníčky

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z10 - Choltice Na Kopaninách

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z11 - Z12 - Choltice Nádražní ul.

Územní studie Z22 - Choltice Zahradní

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z38 - Choltice veřejná zeleň střed

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z40b - Choltice zeleň ochranná pod jedousovským kravínem

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.