Nabídka pracovního místa - Úředník/úřednice, pracovník/ce hospodářské správy, pokladník/ce

13. 4. 2018 11:11

Starosta městyse Choltice vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2018 dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 

Veřejná výzva

 

Starosta městyse Choltice vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2018 dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa:

 

Úředník/úřednice, pracovník/ce hospodářské správy, pokladník/ce

 

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Místo výkonu práce: Městys Choltice, kancelář úřadu

 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků tzn., že úředníkem podle tohoto zákona se může stát:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk.

 

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (vzdělání ekonomického směru výhodou),
 • znalost práce na PC (výborná znalost Word, Excel, internet…),
 • pečlivost, přesnost,
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě,
 • zájem o další vzdělávání ve veřejné správě,
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita, komunikativnost, samostatnost, odolnost proti stresu,
 • schopnost pracovat v týmu,
 • řidičský průkaz skupiny B,

Výhodou

 • orientace v programech Gordic – pokladna, spisová služba, matrika, vidimace a legalizace,
 • praxe ve veřejné správě.

 

Předpokládaný nástup

 • ihned nebo dle dohody.

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození uchazeče/ky,
 • státní příslušnost uchazeče a místo trvalého pobytu,
 • telefonní kontakt a e – mail,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde – li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Náplň práce:

 • kompletní obsluha a vedení pokladny,
 • zajištění chodu podatelny a spisové služby a výpravny,
 • vedení archivu pro celý úřad, skartačního a archivačního řízení, spolupráce se SOA a agenda s tím související včetně tvorby a aktualizace spisového a skartačního řádu,
 • obsluha pracoviště CZECH POINT,
 • vidimace a legalizace,
 • zajištění nákupu kancelářských potřeb a úklidových prostředků pro potřeby úřadu,
 • ztráty a nálezy.

Platové zařazení

 • min. 8 platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

Doručení přihlášky

 • Přihláška musí být doručena na adresu: Úřad městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice nejpozději do 14:00 dne 4. 5. 2018, v uzavřené obálce a pod označením zn.: „2/2018“. Bližší informace o pracovním místě podá starosta městyse Mgr. Tomáš Bolek (tel.:606 660 226).

Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Starosta městyse si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

     

Ke stažení

Veřejná výzva

                                                                                                         

                                                                                                           Mgr. Tomáš Bolek

                                                                                                                  starosta